Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – dalej „RODO” Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach informuje, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach reprezentowane przez Dyrektora, ul. Krystyny Osińskiej 6, 08-110 Siedlce, tel. 25 794 33 70, e–mail: scdidn@scdidn.siedlce.pl
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu zgłoszenia na formy doskonalenia organizowane przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. W przypadku rozpoczęcia szkolenia Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli w celu odbycia szkolenia i wydania zaświadczenia, a w zakresie szerszym niż przewidziany przepisami prawa Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie zgody w celu ułatwienia kontaktu pomiędzy Panią/Panem a placówką.
  4. Pana/Pani/ dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres wymagany dla archiwizacji dokumentów.
  5. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  7. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli jest obowiązkowe, niezbędne do udziału w szkoleniu. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skontaktowania się z Panią/Panem.
  8. Wysyłając zgłoszenie drogą elektroniczna wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz skontaktowania się z Panią/Panem drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.