Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Danuta Lebuda
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne
Adres e-mail: danutalebuda@o2.pl
Telefon kom.: 501719283
Danuta 
		Lebuda
Wykształcenie
 • magister pedagogiki, specjalność edukacja wczesnoszkolna
 • Podyplomowe Studium Biologii i Ochrony Środowiska – Akademia Podlaska w Siedlcach;
 • Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzanie w Oświacie i Dydaktyka Przedsiębiorczości – Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Gdańsku:
 • Lider zmian w obszarze kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – MEN;
 • Szkoła trenerów – OSPiGODN;
 • Certyfikat szkolenia zawodowego w zakresie pracy trenera – IB-S;
 • Studia podyplomowe w zakresie Doradztwa zawodowego i edukacyjnego – SWS Collegium Balticum
 • Kurs Edukatorski Programu KREATOR w zakresie umiejętności kluczowych;
 • Kurs Kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą – ODN w Siedlcach;
 • Studia Podyplomowe Kształcenia Blokowego w zakresie Przyrody – Akademia Podlaska w Siedlcach;
 • Studia Podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki i Pedagogiki Integracyjnej – Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Gdańsku:
 • Kwalifikacje specjalisty ds. Lokalnego Ożywienia Gospodarczego – Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi i Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie;
 • Europejski certyfikat umiejętności komputerowych - ECDL
 • Kurs kwalifikacyjny w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego;
 • Szkolny organizator rozwoju edukacji
 • Koordynator sieci;
Tematyka prowadzonych zajęć
 • Organizacja kształcenia i planowanie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebaami edukacyjnymi
 • Dostosowanie metod, form pracy i oceniania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Konstruowanie i ewaluacji indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych;
 • Planowanie i organizowanie procesu dydaktycznego - wychowawczego;
 • Badanie efektów procesu dydaktyczno – wychowawczego;
 • Konstruowanie i ewaluacja programów nauczania;
 • Efektywna organizacja wspólpracy zespołów nauczycielskich;
 • Zasady i strategie organiazowania dobrych relacji z rodzicami;
 • Gry i zabawy w nauczaniu i uczeniu się;
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych u uczniow w edukacji wczesnoszkolnej;
 • analiza orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii poradni psychologiczno - pedagpgicznej;
 • Rozwijanie umiejetności matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej;
 • Przeciwdziałanie zachowaniom trudnym u uczniów w edukacji wczesnoszkolnej;
Zakres zadań
 • Inspirowanie nauczycieli do twórczej pracy;
 • Organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego;
 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia;
 • Organizowanie wymiany doświadczeń między nauczycielami;
 • Opiniowania działań innowacyjnych nauczycieli;
 • Upowszechnianie efektywnych, różnorodnych metod i technik pracy z uczniami;
 • Organizowanie i prowadzenie zespołów samokształceniowych, konsultacji indywidualnych i zespołowych oraz zajęć otwartych
 • Szkolenie rad pedagogicznych;